تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته طراحی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی صنعتی

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17