تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته شیمی

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 33