تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاربردی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18