تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 16,900 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15