تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته شیمی محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی محیط زیست

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 46
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15