تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 65
صفحات فارسی : 70
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8