تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی

مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16