تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته شکل دادن فلزات

لیست مقالات ترجمه شده رشته شکل دادن فلزات

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 26