تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سخت افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته سخت افزار

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 18,800 تومان
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10