تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته سازه های آبی

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 25