تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته ریاضی کاربردی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 1964
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 1982
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17