تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ریاضی محض

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی محض

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1973
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 1982
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17