تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حقوق بین الملل

لیست مقالات ترجمه شده رشته حقوق بین الملل

مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 17,800 تومان
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18