تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 3
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 26,800 تومان
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 23