تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 51
صفحات فارسی : 53
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 34
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 22