تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 43
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 41
صفحات فارسی : 56
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 45
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 29