تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 49
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 66
مبلغ: 16,800 تومان
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 1985
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14