تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 39
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 42
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 37
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 38