تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالی

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 43
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 41
صفحات فارسی : 56
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 45
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 28