تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری دولتی

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 35 (شامل 4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 12,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 32
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 1985
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8