تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی آموزشی

مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 10,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13