تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات

لیست مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 8,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 9,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 29