تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 5