تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9