تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 1966
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17