تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته بیوانفورماتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوانفورماتیک

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6