تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بیمه

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیمه

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20