تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بودجه و مالی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بودجه و مالی عمومی

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 39
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 42
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 15