تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته امنیت اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته امنیت اطلاعات

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 63
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14