تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد نفت و گاز

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 25