تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد نفت و گاز

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد نفت و گاز

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 25