تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته آنالیز عددی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 7