تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15