تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بهینه سازی سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته بهینه سازی سیستم ها

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17