تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی حمل و نقل

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی حمل و نقل

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 38
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 48