تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بازرگانی بین الملل

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازرگانی بین الملل

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 45
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 47
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 20,800 تومان
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 7