تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته انرژی های تجدید پذیر

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16