تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ارزیابی و آمایش سرزمین

لیست مقالات ترجمه شده رشته ارزیابی و آمایش سرزمین

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 11