تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته آب شناسی (هیدرولوژی)

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 33