تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی توریسم

مبلغ: 15,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 20