تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی محیطی و دریایی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 6