تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 11,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 11,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 53
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14