تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی محصولات کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی محصولات کشاورزی

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 37