تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15