تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش انتقال

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش انتقال

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 13,800 تومان
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 25