تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

لیست مقالات ترجمه شده رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12