تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی و علوم محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی و علوم محیط زیست

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 38
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 34