تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی سیستم های سلامت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی سیستم های سلامت

مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 54
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 12,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13