تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته منابع خاک و ارزیابی اراضی

لیست مقالات ترجمه شده رشته منابع خاک و ارزیابی اراضی

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 32