تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18