تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16