تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 1991
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 19